O nas

W ramach prowadzonych Kancelarii świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób indywidualnych oraz klientów biznesowych. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe oraz opinie prawne. Prowadzimy w imieniu klientów negocjacje przedsądowe, a także reprezentujemy swoich klientów przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracji oraz innymi instytucjami. W ramach świadczonych usług oferujemy także stała obsługę prawną podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji.
 
Celem naszym jest zapewnienie możliwie najwyższego standardu świadczonych usług oraz uzyskanie satysfakcji klientów z wykonywanej przez nas pracy. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, pozwalający na jak najlepsze zabezpieczenie interesów naszych klientów. W sposób rzetelny i kompleksowy wskazujemy możliwości rozwiązania przedstawionego problemu, jak również informujemy o potencjalnym ryzyku prawnym związanym z prowadzeniem danej sprawy.
 
W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej, uczciwością i profesjonalizmem. Swoim klientom zapewniamy przejrzystość współpracy i terminowość realizacji powierzonych nam spraw. Unikamy zbędnych kosztów, dążąc zarazem do sprawnego i efektywnego prowadzenia postępowań.
 
Zawsze dbamy o dobry i stały kontakt z klientami oraz zapewniamy pełną dyskrecję. Wszelkie powierzone nam informacje objęte są tajemnicą adwokacką.
 
W ramach prowadzonych działalności świadczymy usługi na terenie całej Polski, w szczególności Olsztyna i Nidzicy oraz innych miast województwa warmińsko-mazurskiego. Świadczymy również usługi na rzecz osób stale przebywających poza granicami Polski.

Zespół

Adwokat Maciej Karpiński

Adwokat Maciej Karpiński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2013 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie, w której odbywał aplikację adwokacką, a następnie po złożonym egzaminie zawodowym został wpisany na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej w jednej z największych kancelarii adwokackich w Olsztynie, a także w trakcie współpracy z renomowanymi kancelariami z Warszawy, Wrocławia, Gdańska i Gdyni.

Adwokat Maciej Karpiński świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym, w tym w szczególności sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską, podział majątku wspólnego, roszczenia z umów oraz w sprawach spadkowych. W obszarze jego praktyki zawodowej leżą także postępowania karne i w sprawach wykroczeń, a także postępowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Adwokat Karol Podowski

Adwokat Karol Podowski
Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia na Wydziale Prawa i Administracji zakończył wynikiem bardzo dobrym. Po okresie studiów złożył egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie, pod patronatem wybitnego specjalisty z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego adwokat Mirosławy Pietkiewicz z Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie. Po złożonym egzaminie adwokackim został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie.
 
Adwokat Karol Podowski świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców. Głównie specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz prawie spadkowym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, w tym sprawach o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską oraz podział majątku wspólnego, a nadto w prawie karnym.
 
Ze względu na zainteresowania prywatne zajmuje się również sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami rolnymi, odpowiedzialnością za szkody w rolnictwie, w tym szkody łowieckie oraz szeroko pojętym prawem rolnym. Efektem rzeczonych zainteresowań jest blog "Pole Wiedzy" - poruszający kwestie prawne istotne dla rolników.

Zakres usług

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Szczegóły
 • rozwody, separacje;
 • unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa;
 • zawieranie umów majątkowych małżeńskich (intercyzy);
 • podział majątku małżeńskiego;
 • alimenty;
 • ustalanie pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa);
 • władza rodzicielska;
 • kontakty z dzieckiem (w tym kontakty transgraniczne i uprowadzenie dziecka za granicę).
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Szczegóły
 • spory pracodawców i pracowników;
 • zapłata wynagrodzenia za pracę;
 • rozwiązywanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia);
 • zakaz konkurencji;
 • kontrakty menadżerskie;
 • emerytury i renty;
 • BHP w miejscu pracy;
 • wypadki przy pracy;
 • choroby zawodowe;
 • świadczenia z tytułu ojcostwa i macierzyństwa.
Prawo karne i wykroczeń

Prawo karne i wykroczeń

Szczegoły
 • odpowiedzialność karna za błędy medyczne;
 • katastrofy budowlane i odpowiedzialność za wypadki na budowie;
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w szczególności wypadki drogowe);
 • naruszenie nietykalności cielesnej;
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece;
 • przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • przestępstwa łapownictwa, płatnej protekcji, przyjmowania korzyści majątkowych, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych lub zawodowych;
 • przestępstwa dotyczące składania fałszywych zeznań, poświadczenia nieprawdy, podrabiania i przerabianie dokumentów;
 • oszustwa, wyłudzenia i inne przestępstwa przeciwko mieniu;
 • przestępstwa dotyczące prania pieniędzy, fałszowania pieniędzy oraz papierów wartościowych;
 • inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • przestępstwa karno – skarbowe;
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy lub pełnomocnika
 • reprezentacja w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w sprawach o wykroczenia.
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Szczegoły
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • dział spadku;
 • zabezpieczenia spadku i spis inwentarza
 • ważność testamentów;
 • umowy dotyczące spadku;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • wydziedziczenie;
 • zachowek.
Prawo medyczne

Prawo medyczne

Szczegoły
 • odszkodowania za błędy medyczne (w tym zadośćuczynienia i renty);
 • odpowiedzialność karna za błędy medyczne;
 • naruszenie dóbr osobistych pacjentów i lekarzy;
 • odpowiedzialność zawodowa lekarzy;
 • przymusowe poddawanie leczeniu i wykonywanie zabiegów bez zgody pacjenta;
 • działalność zakładów opieki zdrowotnej.
Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Szczegóły
 • ustanawianie służebności przesyłu za wynagrodzeniem;
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych (np. elektrownie, gazownie, wodociągi);
 • rekompensaty za szkody związane z budową urządzeń przesyłowych (np. gazociąg, linie wysokiego napięcia).
Prawo gospodarcze i spółek

Prawo gospodarcze i spółek

Szczegoły
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach, sprawach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych,
 • otwieranie działalności gospodarczej w Polsce;
 • tworzenie spółki cywilnej i spółek handlowych;
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych;
 • doradztwo w ramach bieżącej działalności spółki lub innego podmiotu gospodarczego;
 • reprezentacja w sprawach wynikających ze stosunku spółki lub innego podmiotu (m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów za szkody wyrządzone spółce, wzruszanie uchwał organów spółek, egzekwowanie wykonania umów z kontrahentami);
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów;
 • odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki;
 • zbywanie udziałów w spółkach;
 • transformacje spółek (łączenie, podział, przekształcenia);
 • likwidacje spółek.
Prawo rzeczowe i zobowiązań

Prawo rzeczowe i zobowiązań

Szczegoły
 • ochrona własności i posiadania,
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy odszkodowawcze (m. in. błędy lekarskiej, wypadki komunikacyjne);
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • analiza i sporządzanie umów;
 • zabezpieczenie wykonywania umów;
 • sprawy o roszczenia wynikające z umów.
Prawo nieruchomości, lokalowe i spółdzielcze

Prawo nieruchomości, lokalowe i spółdzielcze

Szczegoły
 • zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • ustanawianie odrębnej własności lokali;
 • umowy deweloperskie;
 • najem i dzierżawa;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • eksmisje;
 • immisje i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości;
 • wywłaszczenia;
 • hipoteki;
 • urządzanie ksiąg wieczystych i uzgadnianie ich treści z rzeczywistym stanem prawnym;
 • znoszenie współwłasności;
 • podział i scalanie nieruchomości;
 • obsługa działalności wspólnot mieszkaniowych;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • wykup lokali komunalnych;
 • przekształcania użytkowania wieczystego we własność;
 • aktualizacja opłat rocznych i opłaty adiacenckie;
 • ustanawianie służebności.
Prawo rolne

Prawo rolne

Szczegoły
 • obrót nieruchomościami rolnymi;
 • przekształcanie gruntów rolnych i zmiana ich przeznaczenia;
 • kontraktacja, dostawa, sprzedaż, skup i przechowywanie produktów rolnych;
 • tworzenie grup producentów rolnych;
 • szkody łowieckie i szkody wyrządzone przez zwierzęta;
 • spory sąsiedzkie;
 • reprezentacja w postępowaniach przed ARiMR, ANR, ARR i Inspektorem Weterynarii;
 • spory dotyczące dotacji i subwencji.

Kontakt

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. - 793 104 599
e - m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Olsztyn:
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Godziny pracy: 
poniedziałek – piątek 8:00-16:00
 
Adwokat Karol Podowski
Tel. – 883 242 800
e - k.podowski@olsztyn-adwokat.pl

Olsztyn:
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Godziny pracy: 
wtorek, czwartek 8:00-16:00

Nidzica:
ul. Słowackiego 7, 13-100 Nidzica

Godziny pracy: 
poniedziałek, środa, piątek 8:30-15:30